Αγωνιζόμαστε για ένα βιώσιμο αλιευτικό κλάδο, για μια αειφόρα αλιεία σε υγιή οικοσυστήματα και για να ενδυναμώσουμε τις δημοκρατικές αξίες, την αγωνιστικότητα και την αλληλεγγύη στους ψαράδες.

Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

Νομοσχέδιο για την άδεια αλίευσης με μηχανότρατα στα διεθνή ύδατα

Στο άρθρο 59 του Νομοσχεδίου με τίτλο: “Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.”, το οποίο εξετάζεται αυτές τις ημέρες από τη Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, περιέχονται ρυθμίσεις που αφορούν στην τροποποίηση συμπλήρωση του Αλιευτικού Κώδικα και στη διενέργεια αλιείας σε αλιευτικές ζώνες εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων, σε διεθνή ύδατα και σε ύδατα δικαιοδοσίας τρίτων χωρών.
Το εν λόγω άρθρο του Νομοσχεδίου έχει όπως παρακάτω:
Τροποποίηση του Αλιευτικού Κώδικα και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αλιείας
Μετά την παρ. 4 του άρθρου 14 του Αλιευτικού Κώδικα (ν.δ. 420119701 Α» 27) προστίθεται παρ. 5 ως εξής:
«5. Όσοι έχουν υποβάλει ενώπιον του Συμβουλίου Εκδίκασης Αλιευτικών Προσφυγών της παρ. 5 του ν. 2040/1992 (Α»70) ενδικοφανή προσφυγή κατά των αποφάσεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις της αλιευτικής νομοθεσίας, μπορούν να υποβάλουν αίτηση προς την αρχή που επέβαλε τις κυρώσεις αυτές, μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου και να ζητήσουν τη μη εξέταση αυτών και τη μετατροπή των κυρώσεων που επιβλήθηκαν ως ακολούθως:
α) Όσου αφορά τις διοικητικές κυρώσεις του χρηματικού πρόστιμου και των ημερών αφαίρεσης άδειας σκάφους και αφαίρεσης ατομικής άδειας κυβερνήτη του σκάφους, οι οποίες επιβλήθηκαν σωρευτικά έως τις 31/12/200β, εφόσον καταβληθεί το διοικητικό πρόστιμο που έχει επιβληθεί, διαγράφονται οι ημέρες αφαίρεσης αδείας σκάφους καθώς και οι ημέρες αφαίρεσης ατομικής άδειας του κυβερνήτη του r σκάφους.
β) Όσον αφορά τις διοικητικές κυρώσεις του χρηματικού προστίμου και των ημερών αφαίρεσης άδειας σκάφους και αφαίρεσης ατομικής άδειας κυβερνήτη του σκάφους, οι οποίες επιβλήθηκαν σωρευτικά, από τις 01/01/2007 και έως την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου, εφόσον καταβληθεί το διοικητικό πρόστιμο που έχει επιβληθεί, διαγράφονται οι μισές ημέρες αφαίρεσης αδείας σκάφους, καθώς και οι μισές ημέρες αφαίρεσης ατομικής άδειας του κυβερνήτη του σκάφους. Οι υπόλοιπες μισές ημέρες αφαίρεσης άδειας σκάφους, καθώς και οι μισές ημέρες αφαίρεσης ατομικής άδειας του κυβερνήτη του σκάφους, μετατρέπονται σε διοικητικό πρόστιμο, ανάλογο με το εργαλείο που χρησιμοποιούσε το αλιευτικό σκάφος κατά την τέλεση της παράβασης.
Ειδικότερα:
αα) για παράβαση με μηχανότρατα: χρηματικό πρόστιμο εβδομήντα (70) ευρώ ανά ημέρα αφαίρεσης αδειών,
ββ) για παράβαση με γρι γρι: χρηματικό πρόστιμο πενήντα (50) ευρώ ανά ημέρα αφαίρεσης αδειών,
γγ) για παράβαση με βιντζότρατα: χρηματικό πρόστιμο σαράντα (40) ευρώ ανά η μέρα αφαίρεσης αδειών,
δδ) για παράβαση με λοιπά εργαλεία: χρηματικό πρόστιμο είκοσι (20) ευρώ ανά ημέρα αφαίρεσης αδειών.
Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται για παραβάσεις που συνίστανται σε αλιεία με δυναμίτιδα και λοιπές εκρηκτικές και τοξικές και άλλες ουσίες, κατά την παρ. 1 του άρθρου 4, όπως ισχύει».
Άδεια αλίευσης εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων
Ο απόπλους επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους για διενέργεια αλιείας σε αλιευτικές ζώνες εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων, σε διεθνή ύδατα και σε ύδατα δικαιοδοσίας τρίτων χωρών, επιτρέπεται σε σκάφη, τα οποία διαθέτουν σε ισχύ αλιευτική άδεια, δηλαδή επαγγελματική άδεια αλιείας, μετά την έκδοση ειδικής άδειας, η οποία ονομάζεται «άδεια αλίευσης εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων».
Η άδεια αλίευσης εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων χορηγείται από τις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές, μετά από προηγούμενη απόφαση έγκρισης της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για συγκεκριμένο αλιευτικό σκάφος και πλοιοκτήτη, η οποία δεν μεταβιβάζεται ούτε μεταφέρεται.
Η άδεια αλίευσης εκτός χωρικών υδάτων εκδίδεται σε αξιόπλοο αλιευτικό σκάφος, που έχει τη δυνατότητα της αλιείας που προτίθεται να ασκήσει και διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό, του παρέχει δε το δικαίωμα να διενεργεί αλιεία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε καθορισμένη περιοχή και για καθορισμένο τύπο αλιείας, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους κανόνες που ισχύουν σε ενωσιακό και διεθνές επίπεδο, καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν δυνάμει αλιευτικής συμφωνίας ενωσιακής ή και ιδιωτικής για αλιεία σε ύδατα δικαιοδοσίας τρίτων χωρών, την οποία το αλιευτικό σκάφος προτίθεται να χρησιμοποιήσει.
Η χρονική διάρκεια της άδειας αλίευσης εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων ορίζεται κατά περίπτωση και δεν μπορεί να ξεπερνά το ένα (1) έτος.
Με απόφαση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η άδεια αλίευσης εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων:
α) Αναστέλλεται ή ανακαλείται, όταν ειδικές συνθήκες το επιβάλλουν, όπως είναι ιδίως η προστασία των αλιευτικών πόρων και του θαλάσσιου οικοσυστήματος και θέματα διεθνούς δικαίου της Θάλασσας.
β) Ανακαλείται, όταν η αλιευτική άδεια του σκάφους ανασταλεί ή ανακληθεί.

(Αναδημοσίευση από alieia.info)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε!