Αγωνιζόμαστε για ένα βιώσιμο αλιευτικό κλάδο, για μια αειφόρα αλιεία σε υγιή οικοσυστήματα και για να ενδυναμώσουμε τις δημοκρατικές αξίες, την αγωνιστικότητα και την αλληλεγγύη στους ψαράδες.

Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017

Ανοιχτή Επιστολή

Δημοσιεύουμε επιστολή μελών της Πανελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής για το σχέδιο διαχείρισης της βιντζότρατας.Ανοιχτή Επιστολή
Μεσολόγγι 11/09/2017
ΠΡΟΣ: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
                κ. Αποστόλου Ευάγγελο
ΚΟΙΝ.: Γραφείο Πρωθυπουργού
                Εισαγγελέα Αρείου Πάγου (Να συμπεριληφθεί στο φάκελο καταγγελίας)
                Ευρωπαική Επιτροπή, DG MARE
                Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή
                ΥΠΑΑ&Τ- Γενική Δνση Βιώσιμης Αλιείας
                Πολιτικά Κόμματα
                ΜΜΕ

ΘΕΜΑ: " Θέσπιση διαχειριστικού σχεδίου για το αλιευτικό εργαλείο βιντζότρατα που σύρεται από σκάφος"
Σχετ.:     α)Απόφασή σας με αριθ. 1769/146097/2016 ΦΕΚ 4348 Β' /30.12.16
                β)Έγγραφό σας με αριθμό 306/72648/09.08.07

Κύριε Υπουργέ,
λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω σχετικά και επειδή πιθανόν η υπηρεσίες σας να παρέλειψαν να αναφερθούν σε κάποια ζητήματα έχουμε υποχρέωση να σας θέσουμε υπόψη για άλλη μια φορά τα παρακάτω.
1. Όπως είναι γνωστό το αλιευτικό εργαλείο πεζότρατα με κωδικό SB με το ΒΔ 817, έχει καταργηθεί. Η βιντζότρατα είναι ένα εργαλείο που δεν αναφέρεται στην κωδικοποίηση αλιευτικών εργαλείων των Ε.Κ 26/2004 και 1281/2005. Είναι ένα ιδιαιτέρα δυναμικό αλιευτικό εργαλείο το οποίο συμφώνα με την εθνική νομοθεσία (ΒΔ 817/66) αλιεύει συρόμενο στο βυθό από την ακτή που σκάει το κύμα έως και σε αρκετά μεγάλη απόσταση από αυτή αναλόγως το μήκος των σχοινιών σύρσης (άρθρο 3, παρ.3 της πιο πάνω διάταξης) με άνοιγμα ματιού στο σάκο του διχτυού 8 χιλ. από κόμπο σε κόμπο, δηλ. κατά τη διαγώνιο 16 χιλ. Από την δεκαετία του 70' είχε διαπιστωθεί το υπόψη αλιευτικό εργαλείο έχει μηδενική επιλεκτικότητα, αλιεύει συρόμενο χρησιμοποιώντας δίχτυ πυκνό (κουνουπιέρα) στην ευαίσθητη παράκτια ζώνη, τόπο αναπαραγωγής και ανάπτυξης του γόνου της πλειονότητας των θαλάσσιων οργανισμών οικονομικής και όχι μόνο σημασίας όπου εκεί φυσικά ει και το φανερόγαμο Ποσειδωνία.  Γι αυτό ακριβώς το λόγο το τότε Υπουργείο Γεωργίας με τα ΠΔ 553/79 και 669/80 μετά τις 31.12.80 έπαψε να χορηγεί νέες άδειες με τράτα σε όλη την ελληνική επικράτεια. Παράλληλα με βάση τις τότε αποφάσεις της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων έπαψε να χορηγεί πάσης φύσεως οικονομικές ενισχύσεις στα σκάφη που έφεραν το αλιευτικό εργαλείο της τράτας με στόχο τα σκάφη αυτά μετά την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής τους να αποσυρθούν και να πάψει να υπάρχει το εργαλείο αυτό. Δλδ τα σκάφη αυτά εφόσον ήταν εν ζωή και αξιόπλοα διατηρούσαν το εργαλείο της τράτας σε περίπτωση δε καταστροφής ή απώλειας του σκάφους το δικαίωμα στην τράτα χάνονταν οριστικά. Έτσι ενώ το 1981 ο αριθμός των σκαφών τρατών ανέρχονται στα 1200 περίπου, σήμερα έχουν μείνει 244, όπως αναφέρεται στο α σχετικό σας με ηλικία τουλάχιστον 37 έτη, δικαιώνοντας την μακροχρόνια περιοριστική και ορθή πολιτική του Υπουργείου για το εργαλείο αυτό.
Αυτά που πιο πάνω αναφέρουμε έχουν διατυπωθεί ως θέσεις του Υπουργείου Γεωργίας σε πληθώρα διοικητικών εγγράφων κατά την δεκαετία του 80' και αργότερα.
Μετά την είσοδο της χώρας στη ΕΟΚ και με την έκδοση του Κοινοτικού Κανονισμού 1626/94 ελήφθησαν για πρώτη φορά κοινοτικά μέτρα περιορισμού και ρύθμισης της αλιείας στη μεσόγειο. Φυσικά και προβλέπονταν μέτρα περιορισμού και της τράτας. Αργότερα με την έκδοση του νέου Κανονισμού για τη Μεσόγειο (ΕΚ 1967/2006) ελήφθησαν πλέον σημαντικά περιοριστικά μέτρα για την τρατα, η οποία έπαψε πλέον πρακτικά να λειτουργεί μετά τις 31.12.10 σύμφωνα με τις παρ. 1&2 του άρθρου 14 του Ε.Κ, αφού τα σκάφη αυτή της κατηγορίας αδυνατούσαν να εργαστούν πλέον σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 9 και 13 του υπόψη Κανονισμού για πρακτικούς και τεχνικούς λόγους.
Φυσικά οι πλοιοκτήτες των σκαφών αυτών μπορούσαν να εργαστούν στο εξής με 'άλλα αλιευτικά εργαλεία περισσότερο επιλεκτικά με τα οποία εργάζονται και όλοι οι υπόλοιποι αλιείς της μικρής παράκτιας αλιείας, όπως τα δίχτυα, τα παραγάδια, οι παγίδες κλπ. με τα οποία είναι ήδη εφοδιασμένα συμπληρωματικά τα σκάφη τους. Δλδ έχουν αδειοδοτηθεί σχετικά προκειμένω να εργάζονται την περίοδο της ετήσιας απαγόρευσης της αλιείας με τράτα, όπως προβλέπεται στο άρθρο3,παρ. 1 του ΒΔ 816/66.
2. Με τα α και β σχετικά σας θεσπίσατε και εφαρμόζεται σχέδιο διαχείρισης για το αλιευτικό εργαλείο βιντζότρατα. Προσπαθώντας να αντιληφθούμε στο σκοπό της εκπόνησης αυτού του σχεδίου καταλήξαμε σε αδιέξοδο αφού στο άρθρο 3 της απόφασης σας το οποίο τιτλοφορείται "Ο σκοπός" στο κείμενο του άρθρου δεν αναφέρεται τίποτα σχετικό.
Φυσικά το άρθρο αυτό καθώς και η απόφαση δεν εναρμονίζονται και βρίσκονται σε ευθεία παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στην εξουσιοδοτική διάταξη ¨Αρθρο 9 παρ. 7 & 9 του ΕΚ 1967/2006 αφού το υπόψη αλιευτικό εργαλείο έχει μηδενική επιλεκτικότητα και σημαντικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 5 του υπόψη κανονισμού είναι δυνατή η παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου αυτού που αφορούν την απόσταση από την ακτή και το βάθος της θάλασσας εφόσον αυτό δικαιολογείται από: ιδιαίτερους γεωγραφικούς περιορισμούς, περιορισμένη έκταση περιοχών που ενεργείται η αλιεία της τράτας, εάν δεν έχει σημαντική επίπτωση στο θαλάσσιο περιβάλλον και αφορά περιορισμένο αριθμό σκάφων και υπό τον όρο αυτός ο τύπος αλιείας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από άλλο αλιευτικό εργαλείο και φυσικά υπόκειται σε σχέδιο διαχείρισης κατά τα άρθρα 18 και 9. Επίσης στην παρ. 9 του ως άνω άρθρου δεν πρέπει να αναμιγνύονται με δραστηριότητες άλλων σκαφών. Με την απόφαση αυτή επιτρέπεται η αλιεία με βάση το εθνικό θεσμικό πλαίσιο ΒΔ 817/66 σε όλη την ελληνική επικράτεια 'όπου δηλαδή προβλέπουν οι διατάξεις του ως άνω ΒΔ όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, από όλα τα σκάφη αυτής της κατηγορίας, τα οποία λόγω του τρόπου λειτουργιάς τους έχουν καταλυτικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον παραγνωρίζοντας ότι τα αλιευόμενα είδη μπορούν να αλιευτούν από άλλα ήπια επιλεκτικά και μικρής δυναμικότητας νόμιμα αλιευτικά εργαλεία της μικρής παράκτιας αλιείας.
3) όσον αφορά τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του εθνικού θεσμικού πλαισίου με βάση τις οποίες έχει εκδοθεί η απόφαση σας (α. σχετικό) και ειδικότερα το άρθρο 10 του νομοθετικού Διατάγματος 420/70, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ.2 του Νομοθετικού Διατάγματος 1740/87 και το αρθρο 9, παρ.1 του ΝΔ 2040/1992(σημείο 1 του προοιμίου της απόφασης) σημειώνεται ότι: Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.2 εδάφιο 5 του ανωτέρου Νόμου, τα μέτρα που επιβάλλονται με αποφάσεις του υπουργού γεωργίας επιβάλλονται με χρονική διάρκεια μέχρι ενός έτους. Η εν λόγω απόφασης σας παρεκκλίνει της διάταξης αφού έχει διάρκεια ισχύος 3 έτη (άρθρο 1 παρ.2 της απόφασης).
4. Τέλος, όσον αφορά το περιεχόμενο της απόφασης (όροι-προϋποθέσεις, παρακολούθηση, κυρώσεις κλπ)είναι καθαρά προσχηματικού χαρακτήρα αφού ούτε σκοπός υπάρχει ούτε διασφαλίζεται ούτε διευκρινίζεται ο τρόπος ελέγχου και παρακολούθησης των σκαφών αυτών αλλά αντίθετα επί της ουσίας επιτρέπεται η διενέργεια αλιείας σε όλη την ελληνική επικράτεια από τα σκάφη της κατηγορίας αυτής με βάση τους ισχύοντες εθνικούς παμπάλαιους περιορισμούς του ΒΔ 817/66(άρθρο 7, παρ.5&1 της απόφασής σας) κατά παρέκκλιση όλων των διατάξεων του Κανονισμού 1967/2006, χωρίς να εξυπηρετούνται και να εφαρμόζονται οι όροι και ο σκοπός των προβλεπόμενων στην εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 19 παρ. 4 του υπόψη Κανονισμού.
Με την απόφασή σας αυτή σε γενικές γραμμές επιχειρείται η επιστροφή στο καθεστώς διαχείρισης των αλιευτικών πόρων στην περίοδο πριν το 94' όπου για όσους θυμούνται, η δραστηριότητα του υπόψη αλιευτικού εργαλείου είχε προκαλέσει σωρευτικά σοβαρές επιπτώσεις στα αποθέματα τις παράκτιας ζώνης με αποτέλεσμα τις έντονες κοινωνικές αντιδράσεις εκ μέρους της συντριπτικής πλειοψηφίας των ψαράδων της μικρής παράκτιας αλιείας, περιβαλλοντικών οργανώσεων και κοινωνικών φορέων κλπ.
Με βάση τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι για την έκδοση της απόφασης αυτής:
α. Έχουν παραβιαστεί ευθέως οι σχετικές εξουσιοδοτικές διατάξεις των άρθρων 9, 13 και 19 του ΕΚ 1967/2006
β. Έχουν παραβιαστεί οι εξουσιοδοτικές διατάξεις του εθνικού θεσμικού πλαισίου και ειδικότερα του άρθρου 10 του ΝΔ 420/70, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ.2 του Νομοθετικού Διατάγματος 1740/87 προκειμένω να αποφευχθούν οι σοβαρές επιπτώσεις στην ευαίσθητη παράκτια ζώνη από τη ζημιογόνο δράση του υπόψη αλιευτικού εργαλείου καθώς και οι δίκαιες και αναμενόμενες κοινωνικές αντιδράσεις μεταξύ των αλιέων όπως γίνονταν την περίοδο της αλιείας με τράτα
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ για την άμεση ανάκληση της απόφαση αυτής πριν είναι πολύ αργά επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματος μας.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, παρακαλείται για τις άμεσες ενέργειες της στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 19, παρ. 4 του ΕΚ 1967/2006 και του άρθρου 20 παρ, 4 του ΕΚ1380/13.
ΜΕΛΗ ΠΑΝΝΕΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ
(πληροφορίες 6970223930)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε!