Αγωνιζόμαστε για ένα βιώσιμο αλιευτικό κλάδο, για μια αειφόρα αλιεία σε υγιή οικοσυστήματα και για να ενδυναμώσουμε τις δημοκρατικές αξίες, την αγωνιστικότητα και την αλληλεγγύη στους ψαράδες.

Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017

Έγγραφο μελών της Πανελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής Αλιευτικών Συλλόγων

Σας κοινοποιούμε έγγραφο μελών της Πανελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής Αλιευτικών Συλλόγων
Μεσολόγγι 12/09/17
ΠΡΟΣ:   1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
                Δ.Λ.Α , Γραφείο Δ/ντη
                2. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (να συμπεριληφθεί στο φάκελο καταγγελίας)
ΚΟΙΝ.:   1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
                2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, Γραφείο Υπουργού
                3. ΥΠΑΑ&Τ, Γραφείο Υπουργού
                                       Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
                                       Γενική Δ/νση Αλιείας
                4. ΕΥΡΩΠΑΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ
                5. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΙΕΙΑΣ, DG MARE
                6. ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ
                7. ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ - ΜΕΛΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΤΡΟΠΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ                                     ΣΥΛΛΟΓΩΝ    

ΘΕΜΑ: "Εφαρμογή θεσμικού πλαισίου λειτουργίας βιντζότρατας"

Στο πλαίσιο εφαρμογής της υπ' αριθ. 6719/146097 -30.12.16 απόφασης του Υπουργού ΑΑ&Τ για επαναλειτουργία της βιντζότρατας έχουμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:
α. Με βάση την εθνική νομοθεσία ΒΔ 817/66 οι γρίποι ακτής, μπραγάνια, κολοβρέχτες, πεζότρατες κλπ, έχουν καταργηθεί.
β. Στο άρθρο 4 του ΕΚ 1281/2005, αναφέρεται ρητά ότι: "ένα κοινοτικό σκάφος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εμπορική εκμετάλλευση μόνο εφόσον διαθέτει έγκυρη άδεια αλιείας" και στο άρθρο 5 στην παρ.3 αναφέρει "το κράτος μέλος σημαίας διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην άδεια αλιείας είναι ακριβής".
γ. Στον ΕΚ 26/2004 σχετικά με το μητρώο του Κοινοτικού Αλιευτικού Στόλου στο παράρτημα 1 στον πίνακα 3, που αναφέρεται στην κωδικοποίηση των αλιευτικών εργαλείων στην κατηγορία γρίποι αναφέρεται η πεζότρατα με κωδικό SB, κωδικός συρόμενου εργαλείου Τ, βενθοπελαγικό D. Ο κωδικός SB ανήκει στην πεζότρατα που έχει καταργηθεί και συνεπώς κανείς δεν μπορεί να προσκολλήσει τον κωδικό του σε κανένα άλλο αλιευτικό εργαλείο με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, τρόπο εργασίας και δυναμική.
δ. Στον εκτελεστικό κανονισμό 929/2017, στην παράγραφο 14 αναφέρεται ότι :" οι συρόμενοι από σκάφη γριποι ρυμουλκούνται εντός της στήλης ύδατος και δεν αγγίζουν τον θαλάσσιο πυθμένα". Επίσης στην παράγραφο 18, αναφέρεται ότι: Τα στοχευμένα είδη είναι μαρίδα και γόπα.
Στο πλαίσιο αυτών των διαπιστώσεων καλούμε τη λιμενική αστυνομία, για την πιστή εφαρμογή της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας να προχωρήσει στα παρακάτω:
1. Εφόσον στις επαγγελματικές 'άδειες σκαφών που χρησιμοποιούν το αλιευτικό εργαλείο βιντζότρατα έχει τοποθετηθεί ο κωδικός SB  να αφαιρεθεί άμεσα διότι δεν ανήκει στο συγκεκριμένο αλιευτικό εργαλείο. Η μη αφαίρεση του κωδικού από τις άδειες SB αποτελεί εξαπάτηση των δομών (εθνικών και ευρωπαϊκών) και καταστρατήγηση των ΕΚ 1281/2005 για τη διαχείριση των αδειών αλιείας και τις ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να περιέχουν, και 26/2004 σχετικά με το κοινοτικό μητρώο των αλιευτικών σκαφών. Επίσης των βασικών κανονισμών 2371/2002 και 1967/2006.
2. Εφόσον στον ΕΚ 929/2017, παρ.14, αναφέρεται ότι δεν ακουμπά το βυθό θα πρέπει πριν την έναρξη της αλιείας να διενεργείται έλεγχος ώστε να μην υπάρχουν βαρίδια στο κάτω μέρος ούτος ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν ακούμπα τον βυθό.
3. Κατά τον ελλιμενισμό των σκαφών να ελέγχονται τα είδη που έχουν αλιευθεί και να επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ποινές για την αλιεία άλλων ειδών πλην της γόπας και της μαρίδας.
Επισημαίνουμε ότι κανείς στρατιωτικός ή πολίτης δεν είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει παράνομες εντολές. Στην υπ' αριθ. 145/2012 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Α τμήμα, και στον Ν.3528/2007, άρθρο 25 αναφέρεται ότι αν η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική οφείλει να μη την  εκτελέσει και να το αναφέρει αμέσως.

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ΒΔ 817/66 και των ΕΚ 26/2004, 1281/2005 και 929/2017.ΜΕΛΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

(με την παράκληση όλοι οι σύλλογοι να σφραγίσουν και να αποστείλουν αυτό το χαρτί στις υπηρεσίες του λιμενικού, στις δ/νσεις Αλιείας και στις εισαγγελίες των περιοχών τους)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε!