Αγωνιζόμαστε για ένα βιώσιμο αλιευτικό κλάδο, για μια αειφόρα αλιεία σε υγιή οικοσυστήματα και για να ενδυναμώσουμε τις δημοκρατικές αξίες, την αγωνιστικότητα και την αλληλεγγύη στους ψαράδες.

Δευτέρα, 29 Απριλίου 2013

Έναρξη ελέγχων πιστοποιήσης των πραγματικών ιπποδυνάμεων των αλιευτικών σκαφών.


Σήμερα δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 952/Β/2013 η υπ' αριθ. 2840/41272/13/2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με το Σχέδιο Δειγματοληψίας που αφορά στον έλεγχο της ισχύος πρόωσης του κινητήρα των αλιευτικών σκαφών.
Το Σχέδιο Δειγματοληψίας θα εφαρμόζεται κάθε έτος,  και περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργών αλιευτικών σκαφών που διαθέτουν κινητήρα πρόωσης, σύμφωνα με το Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από το έτος εφαρμογής.
Οι εν λόγω έλεγχοι διενεργούνται από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους της Διεύθυνσης Θαλάσσιας Αλιείας του Υπουργείου Αγροτι­κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της αρμόδιας Διεύθυνσης επί θεμάτων ελέγχου αλιείας και της αρμόδιας Διεύθυν­σης του Κλάδου Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
Για τις ανάγκες εφαρμογής του σχεδίου δειγματο­ληψίας, ως κριτήρια για το διαχωρισμό του στόλου σε κατηγορίες επιλέγονται:
α) το είδος – ομάδα, των χρησιμοποιούμενων, ως κύ­ριων, αλιευτικών εργαλείων και
β) το ολικό μήκος του σκάφους.
Δηλαδή:
A/A
Είδος κύριου αλιευτικού εργαλείου
Ολικό μήκος (σε μέτρα)
1
Γρι γρι
12 – 17,99
2
Γρι γρι
18 – 23,99
3
Γρι γρι
μεγαλύτερα ή ίσα των 24
4
Σταθερά
μικρότερα των 6
5
Σταθερά
6 – 11,99
6
Σταθερά
12 – 17,99
7
Σταθερά
18-23,99
8
Συρόμενα
6 – 11,99
9
Συρόμενα
12 – 17,99
10
Συρόμενα
18 – 23,99
11
Συρόμενα
μεγαλύτερα ή ίσα των 24
Κάθε έτος ο τελικός κατάλογος με τα πλήρη στοι­χεία των αλιευτικών σκαφών για τα οποία θα πραγ­ματοποιείται η επαλήθευση της ισχύος του κινητήρα τους, θα προκύπτει ύστερα από ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιείται με ευθύνη της Γενικής Διεύ­θυνσης Αλιείας, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Για κάθε ένα από τα σκάφη του τελικού καταλόγου, θα πραγματοποιείται επαλήθευση της ισχύος του κινητήρα τους με έλεγχους δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1224/2009 του Συμβουλίου και του άρθρου 63 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 404/2011 της Επιτροπής. Οι εν λόγω έλεγχοι διενεργούνται από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους της Διεύθυνσης Θαλάσσιας Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της αρμόδιας Διεύθυνσης επί θεμάτων ελέγχου αλιείας και της αρμόδιας Διεύθυνσης του Κλάδου Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
Αν μετά την ανάλυση των παραπάνω στοιχείων υπάρχουν ενδείξεις ότι η ισχύς κινητήρα αλιευτικού σκάφους είναι μεγαλύτερη από ότι η ισχύς η οποία αναφέρεται στην αλιευτική του άδεια, τότε με εισήγηση της προαναφερόμενης τριμελούς επιτροπής θα πραγμα­τοποιείται φυσική επαλήθευση της ισχύος του κινητήρα του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2, του άρθρου 41 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και του άρθρου 63 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 404/2011 της Επιτροπής.
Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του Σχεδίου Δειγματοληψίας κατά τα ανωτέρω, θα συγκεντρώνονται από την αρμόδια Διεύθυνση του Κλάδου Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαί­ου και θα κοινοποιούνται στη Γενική Διεύθυνση Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου θα τηρείται το αρχείο των αποτελεσμάτων εφαρ­μογής του Σχεδίου Δειγματοληψίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε!